REGULAMIN SERWISU UROLOGICZNEGO

1. OPIS SERWISU

1.1. Serwis Urologiczny, dalej Serwis, jest autorskim projektem edukacyjnym Coloplast sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000118096, NIP 527-23-05-360, kapitał zakładowy 4 250 000 PLN, zwana dalej Coloplast).
1.2. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, dalej Regulamin oraz przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz polityk wewnętrznych.
1.3. Serwis ma na celu wsparcie osób cewnikujących się, a także opiekunów osób małoletnich cewnikowanych poprzez zamieszczanie i aktualizację treści edukacyjnych.
1.4. Serwis dostępny jest pod adresem www.cewnikusiesam.pl
1.5. Kontakt z operatorem Serwisu możliwy jest poprzez e-mail centrum.pacjenta@coloplast.com
1.6. Dostęp do Serwisu jest nielimitowany. Serwis kierowany jest do osób fizycznych, które nie mają formalnego wykształcenia w odpowiedniej dziedzinie ochrony zdrowia lub medycyny.
1.7. Coloplast określa następujące wymagania techniczne w celu korzystania z Serwisu:
– urządzenie elektroniczne z dostępem do internetu,
– przeglądarka internetowa,
– włączenie w przeglądarce internetowej niezbędnych opcji dot. Cookies oraz Javascript.
1.8. Coloplast wskazuje na publiczny charakter sieci Internet oraz na ogólne zagrożenie korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, które może wiązać się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych przez osoby nieuprawnione i niezależne od Coloplast i sugeruje stosowanie należytych środków technicznych, w tym w szczególności programów antywirusowych, które zminimalizują te zagrożenia. Coloplast dokłada najwyższych starań aby Serwis był należycie zabezpieczony.

2. ZASADY OGÓLNE

2.1. Serwis jest skierowany do wszystkich osób poszukujących wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących życia pacjentów wymagających stosowania niezależnie od podejmowanych przez nich decyzji o wyborze określonej metody terapeutycznej i/lub o stosowanych produktach, w szczególności od decyzji o stosowaniu produktów Coloplast.
2.2. Korzystanie z Serwisu nie stanowi jakiegokolwiek zobowiązania do nabywania usług lub produktów od Coloplast.
2.3. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i nieodpłatne.
2.4. Celem działalności Serwisu nie jest promocja produktów Coloplast, zwiększenie zamówień na produkty Coloplast czy jakiekolwiek wywieranie wpływu na decyzję użytkownika dotyczącą zakupu określonych produktów.
2.5. Użytkownik Serwisu przyjmuje do wiadomości, że treści zamieszczone w Serwisie mają charakter informacyjny i ogólny, nie mają charakteru indywidualnego i nie mogą być one uważane za udzielanie świadczeń zdrowotnych, ani zastępować takich świadczeń.
2.6. Treści znajdujące się w Serwisie, choć oparte na aktualnej wiedzy medycznej, mają charakter wyłącznie pomocniczy, orientacyjny oraz edukacyjny i nie zastępują indywidualnej konsultacji właściwego specjalisty, w tym z zakresu medycyny. Coloplast nie ponosi odpowiedzialności za skutki traktowania Serwisu jako zamiennika wizyt lekarskich lub profesjonalnego udzielania świadczeń zdrowotnych.
2.7. Zdrowie ludzkie jest wartością indywidualną, dlatego też informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty, w tym w szczególności w rozumieniu art. 66 lub art. 66¹ KC. Coloplast wskazuje, że dane i informacje zawarte w Serwisie mają charakter informacyjny i nie stanowią wiążącej indywidualnie interpretacji, zaś jednostkowa analiza danego przypadku może powodować odstępstwa od prezentowanych treści.
2.8. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek niepokojących dolegliwości, komplikacji, powikłań lub podejrzeń ich wystąpienia, użytkownik Serwisu zasięgnie niezwłocznie porady lekarza, pielęgniarki lub innej właściwej osoby wykonującej zawód medyczny.
2.9. Korzystanie z Serwisu nie wyklucza możliwości korzystania z innych serwisów oraz programów prowadzonych zarówno przez Coloplast jak i przez podmioty trzecie.
2.10. Serwis i/lub każda z jego sekcji może wykorzystywać tzw. pliki cookies. Dzięki technologii „cookies”, Serwis może przechowywać w przeglądarce użytkownika znaczniki informacji („identyfikatory”), z których korzysta jedynie podczas wizyty konkretnego użytkownika na stronach Serwisu. „Cookies” nie są wykorzystywane do określenia tożsamości żadnej z osób odwiedzających Serwis (chyba, że Użytkownik wyrazi na to jednoznaczną zgodę), lecz pomagają śledzić ogólny ruch użytkowników w Serwisie, aby ustalić preferowaną lokalizację i język użytkownika i dzięki temu skierować go na odpowiednią stronę Serwisu.
2.11. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookies z Serwisu, może włączyć w przeglądarce opcję powiadamiania o otrzymywanych plikach cookies i za każdym razem decydować o ich ewentualnym blokowaniu. Należy jednak mieć świadomość, że wyłączenie otrzymywania „cookies” w przeglądarce może uniemożliwić ograniczyć dostęp do niektórych treści oferowanych przez Serwis.

3. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

3.1. Treści zamieszczone w Serwisie mogą stanowić utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3.2. Użytkownik nie będzie używał nazwy (w tym logo) Coloplast ani jego części składowych w żadnych materiałach promocyjnych lub kontaktach z osobami trzecimi bez uprzedniej pisemnej zgody Coloplast, udzielonej zgodnie z polityką wewnętrzna Coloplast.
3.3. Użytkownik nie będzie używał zdjęć ani materiałów zamieszczonych w Serwisie lub innych materiałach Coloplast bez uprzedniej pisemnej zgody Coloplast, udzielonej zgodnie z polityką wewnętrzna Coloplast.
3.4. Wszelkie prawa do Serwisu (w tym do Regulaminu) oraz treści w nim zawartych korzystają z ochrony prawnej.
3.5. Naruszenie powyższych praw Coloplast może skutkować odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

4. PRZEPISY KOŃCOWE

4.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 kwietnia 2023 r. i obowiązuje od dnia zamieszczenia go w Serwisie.
4.2. Regulamin jest dostępny w języku polskim i udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu.
4.3. Korzystanie z Serwisu podlega prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich.
4.4. Wszelkie spory dotyczące Serwisu lub usług świadczonych przez Coloplast za pośrednictwem Serwisu podlegają wyłącznej jurysdykcji sądu właściwego ze względu na siedzibę Coloplast.
4.5. Nieważność któregokolwiek postanowienia Regulaminu nie ma wpływu na jego pozostałe postanowienia.

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2023